Vzdělavácí program

Výchova v DM SŠT probíhá podle vzdělávacího programu a dílčích výchovných programů členěných podle druhu školy a věku žáka.

Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, jeho vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identitu). Snahou vychovatelů je uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti).

Obsahem výchovně vzdělávací činnosti je výchova sociální a personální, výchova k učení, výchova k volnému času a výchova občanská.

Vychovatel má za úkol:

  • ovlivňovat hodnotový systém a pozitivní přístup žáka k životu
  • ovlivňovat vztah žáka k udržování pořádku ve svých věcech a v prostředí DM
  • motivovat ho k samostatnosti, sebeuvědomění si své identity a cílevědomému osobnostnímu rozvoji
  • rozvíjet schopnosti žáka, zejména v komunikaci a kooperaci s vrstevníky, v ovlivňování jeho způsobu učení, efektivnímu využití volného času (např. v zájmových útvarech)
  • působit preventivně proti sociálně patologickým jevům v jeho chování
  • zvyšovat osobní odpovědnost žáka, vést ho k dobrovolnému přijetí zásad soužití v DM SŠT

Metody výchovy:

  • uplatňovat individuální přístup k žákovi na bázi partnerství
  • uplatňovat aktivizující, zážitkové, motivační a kreativní metody založené na aktivitě žáka (dobrovolnost)
  • zvyšovat podíl samostatné činnosti žáka a motivovat ho k aktivní účasti na svém vlastním seberozvoji